+34 938030763 zoom@zoomigualada.org

Concursos

SORTEIG: #SessionsMovistarPlus

Per segon any consecutiu, Movistar+ aposta pel Festival Zoom Internacional de Ficció TV & Formats, i ofereix un sorteig a través de la nostra pàgina de Facebook. Sortegem una subscripció de sis mesos a Movistar+, per poder veure tot el seu contingut a través de qualsevol dispositiu. Participar del sorteig és molt senzill; les indicacions són fer “m’agrada” en la publicació de Facebook, seguir la pàgina ZoomFestival.igualada i esmentar com a comentari a la persona amb qui assistiries a les #SesionesMovistarPlus.

El sorteig finalitzarà dilluns 20 de novembre de 2017, a les 23.45 hores. El/la guanyador/a de el sorteig es comunicarà durant el Festival. El Festival ZOOM té com a objectiu la difusió i promoció dels telefilms i acostar l’espectador a aquestes produccions que només es poden veure a través de la petita pantalla.

BASES LEGALS DEL SORTEIG

1.- Companyia organitzadora

Festival Zoom, Ficció Internacional amb domicili a Ateneu Igualadí C/ Sant Pau, 9 08700 Igualada (BARCELONA), organitza un CONCURS denominat SORTEIG #SesionesMovistarPlus.

2.- Desvinculació pel que fa a Facebook

Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a Festival Zoom i no a Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà per gestionar la participació del concursant, per comunicar-li el premi i usos comercials.

3.- Objecte i mecànica del concurs

El concurs consisteix a sortejar una subscripció de sis mesos a Movistar+, per poder veure tot el seu contingut a través de qualsevol dispositiu. La mecànica consisteix que els participants hauran de ser fans de la pàgina Zoom Festival (https://www.facebook.com/ ZoomFestival.igualada), compartir la publicació objecte del concurs i comentar a la foto esmentant amb qui s’assistiria a les Sessions Movistar Plus. Entre totes les participacions es realitzarà un sorteig aleatori que serà el guanyador del concurs.

S’eliminarà les participacions inadequades que no compleixin cap dels 3 requisits: ser fan de la pàgina, compartir la publicació en públic o comentar a la foto amb un esment.

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a Festival Zoom els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.

4.- Durada i àmbit

La data de començament del concurs serà el 14 de novembre de 2017 i finalitzarà el dilluns 20 de novembre a les 23:45h.

5.-Requisits per participar

Podran participar en la promoció totes les persones físiques majors de 18 anys que siguin fans de la pàgina oficial de Facebook Zoom Festival i que comptin amb un perfil d’usuari real i actiu en Facebook.

No podran participar perfils falsos o sospitosos.

6.- Selecció del guanyador/ guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

Se seleccionarà al guanyador amb una aplicació que triarà aleatòriament entre els usuaris fans de la pàgina que han comentat a la foto del concurs.

Es comunicarà el guanyador durant el Festival Zoom i en el nostre Facebook, una vegada finalitzada la promoció i durant les 24 hores següents.

Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini 2 dies des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

7.- Premis

Una subscripció de sis mesos a Movistar+, per poder veure tot el seu contingut a través de qualsevol dispositiu.

8.- Reserves i limitacions

S’entendrà, a títol enunciatiu, però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents al Website; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats. La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

Zoom Festival queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació. Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar el lliurament del premi.

Zoom Festival es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

Zoom Festival exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

Zoom Festival es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

Zoom Festival es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, l’entitat organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Zoom Festival titular i responsable d’aquest fitxer, amb domicili social a Igualada la finalitat del qual serà la gestió del present sorteig i enviament d’informació comercial que pogués ser del seu interès.

Zoom Festival garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present CONCURS, especialment pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

10.- Acceptació de les bases

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, Zoom Festival quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.